Grundwortschatz der Rechtssprache = Basic vocabulary of legal terminology :

Flory, Peter

Grundwortschatz der Rechtssprache = Basic vocabulary of legal terminology : deutsch-englisch ; englisch-deutsch - XIV, 237 S.

21.179

3-472-01401-X


Wörterbuch
Deutsch-Englisch
Englisch-Deutsch
Recht